Na pograniczu kultur 2007 - 2013

Budowa sceny 2011

Budowa sceny 2011

Na pograniczu kultur. Czesko – polskie spotkania artystyczne – Trzyniec – Leszna Dolna | So 1.8.2020 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu  Śląsk Cieszyński –Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Projekt: Na pograniczu kultur. Czesko – polskie spotkania artystyczne – Trzyniec – Leszna Dolna

Numer registracyjny: CZ.3.22/3.3.05/10.02205

Opis projektu:

W ramach projektów dotacyjnych programu współpracy transgranicznej przygotowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy projekt, którego celem jest nawiązanie współpracy, wymiana dotychczasowych doświadczeń i połączenie działalności obu stron. Członkowie MK PZKO w Trzyńcu – Lesznej Dolnej będą mogli w ramach projektu wziąć udział w warsztatach regionalnych zespołów folklorystycznych, które będą organizowane przez polską stronę oraz Święcie Stracha Polnego. Polski partner z Jasienicy wzbogaci swoim udziałem przegląd kapel ludowych organizowany przez MK PZKO, gdzie zostanie pokazane pokłosie warsztatów zorganizowanych przez polskiego partnera. Żeby przegląd mógł się odbyć jesienią w plenerze, konieczna jest modernizacja sceny koło Domu PZKO, która w chwili obecnej nie posiada dachu i jej stan nie spełnia warunków koniecznych dla zrealizowania podobnej imprezy.  

O poszczególnych krokach projektu będziemy informować na tych stronach internetowych oraz na stronach Zarządu Głównego PZKO  www.pzko.cz.

Realizacja projektu:

Celem projektu Na pograniczu kultur. Czesko – polskie spotkania artystyczne – Trzyniec – Leszna Dolna było nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy polegającej na wymianie dotychczasowych doświadczeń, wspólne działania polskiego partnera oraz Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Trzyńcu – Lesznej Dolnej, jak również poprawa zaplecza dla podniesienia standardów wzajemnej współpracy i integracji członków i sympatyków MK PZKO Trzyniec – Leszna Dolna oraz mieszkańców Jasienicy.

            Kolejnym nie mniej ważnym celem projektu było włączenie do wspólnej twórczej pracy społeczności lokalnej i jej aktywizacja w ramach społeczeństwa obywatelskiego, a także wzajemne poznanie się i współpraca mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Cele te udało się osiągnąć poprzez udział członków oraz sympatyków MK PZKO Trzyniec – Leszna Dolna oraz zespołu Ondraszki PSP Trzyniec, ul. Dworcowa 10 w Warsztatach Zespołów Regionalnych w Jasienicy. Czeski partner wziął również udział w Dniu Stracha Polnego w Jasienicy.

            Kolejny z wymienionych już celów, mianowicie poprawę zaplecza dla podniesienia standardów wzajemnej współpracy i integracji członków i sympatyków MK PZKO Trzyniec – Leszna Dolna oraz mieszkańców Jasienicy osiągnięto dzięki modernizacji i zadaszeniu sceny plenerowej w kompleksie Domu PZKO. Dzięki temu obiekt ten stał się odpowiednim i godnym miejscem do realizacji współpracy w przyszłości.

            Odnowiona scena plenerowa będzie w sobotę 24.09. miejscem V roczniku Przeglądu Kapel Ludowych. Goście mogą na nim od godz. 14. obejrzeć wspólny występ zespołu Ondraszki oraz partnerskiego zespołu z Jasienicy, który powstał w trakcie Warsztatów Zespołów Regionalnych w Jasienicy. W przeglądzie zaprezentują się też Cimbálová muzika Iršava, Kapela Oldrzychowice MK PZKO Oldrzychowice, Kapela Góralska „Istebna”, Ľudová hudba Romana Capka zo Skalitého, Kapela ludowa Jasieniczanie, Kapela Nowina MK PZKO Jabłonków. Wieczorem zagra zespół Blaf.

            Projekt Přes hranice kultur. Česko - polská umělecká setkání - Třinec - Dolní Lištna jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.


Aktualne informacje dotyczące przebiegu projektu:

Dnia 24.9.2011 odbył się V rocznik przeglądu kapel ludowych trójstyku.

patrz - ulotka


Wszystkich członków oraz sympatyków naszego koła serdecznie zapraszamy !!!

Wszelką fotodokumentację projektu można obejrzeć w zakładce Fotogaleria na naszych stronach internetowych.